தமிழ் விகிதமுறு எண் யின் அர்த்தம்

விகிதமுறு எண்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒரு எண்ணை மற்றொரு எண்ணால் வகுக்கும்போது கிடைக்கக்கூடிய ஈவானது முழு எண்ணாக உள்ள எண்.