தமிழ் விசாலி யின் அர்த்தம்

விசாலி

வினைச்சொல்விசாலிக்க, விசாலித்து

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு விரிவடைதல்.

    ‘படிக்கப்படிக்க அறிவு விசாலிக்கும்’