விசுக்கு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : விசுக்கு1விசுக்கு2

விசுக்கு1

வினைச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
 • 1

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (விசிறியால்) விசிறுதல்.

  ‘ஒரே புழுக்கமாக இருக்கிறது. விசிறி எடுத்து விசுக்கிவிடு’

விசுக்கு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : விசுக்கு1விசுக்கு2

விசுக்கு2

வினைச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
 • 1

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (ஒருவரை) அடித்தல்.

  ‘சத்தம் போடாமல் இரு. இல்லாவிட்டால் கன்னத்தில் விசுக்கிவிடுவேன்’
  ‘தம்பி எதிர்த்துப் பேச, கன்னத்தில் விசுக்கிவிட்டான்’