தமிழ் விடைதா யின் அர்த்தம்

விடைதா

வினைச்சொல்-தர, -தந்து