தமிழ் விண்ணென்று யின் அர்த்தம்

விண்ணென்று

வினையடை

  • 1

    காண்க: விண்விண்-என்று