தமிழ் விண்ணென்று யின் அர்த்தம்

விண்ணென்று

வினையடை