தமிழ் வித்வான் யின் அர்த்தம்

வித்வான்

பெயர்ச்சொல்