தமிழ் விதைப்பை யின் அர்த்தம்

விதைப்பை

பெயர்ச்சொல்