தமிழ் விநியோகி யின் அர்த்தம்

விநியோகி

வினைச்சொல்விநியோகிக்க, விநியோகித்து