தமிழ் வினாகிரி யின் அர்த்தம்

வினாகிரி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு