தமிழ் வினாப்பெயர் யின் அர்த்தம்

வினாப்பெயர்

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    வினவும் முறையில் பயன்படுத்தப்படும் பெயர்ச்சொல்.