தமிழ் வினையடி யின் அர்த்தம்

வினையடி

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    வினைச்சொல்லின் ஏவல் வடிவம் அல்லது கால விகுதி ஏற்கும் வடிவம்.

    ‘‘நடந்து’ என்பதன் வினையடி ‘நட’ ஆகும்’