தமிழ் வினையடை யின் அர்த்தம்

வினையடை

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    வினைச்சொல்லுக்கு அடையாக வரும் சொல்.

    ‘‘வேகமாக ஓடினான்’ என்ற தொடரில் ‘வேகமாக’ என்னும் சொல் ‘ஓடுதல்’ என்ற வினைக்கு வினையடை ஆகும்’