தமிழ் வியர்க்குரு யின் அர்த்தம்

வியர்க்குரு

பெயர்ச்சொல்