தமிழ் விராளி மஞ்சள் யின் அர்த்தம்

விராளி மஞ்சள்

பெயர்ச்சொல்