தமிழ் விரிவுபடுத்து யின் அர்த்தம்

விரிவுபடுத்து

வினைச்சொல்-படுத்த, -படுத்தி