தமிழ் விரிவுபடுத்து யின் அர்த்தம்

விரிவுபடுத்து

வினைச்சொல்