தமிழ் விருத்தி யின் அர்த்தம்

விருத்தி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (இனத்தின்) பெருக்கம்.

    ‘தாவரங்கள் தங்கள் இனத்தைப் பல்வேறு வழிகளில் விருத்தி செய்கின்றன’

  • 2

    அருகிவரும் வழக்கு (ஒன்றின்) வளர்ச்சி; முன்னேற்றம்; மேம்பாடு.

    ‘வியாபார விருத்திக்கு என்ன வழி என்று அவர் யோசித்தார்’