தமிழ் விருந்தாளி யின் அர்த்தம்

விருந்தாளி

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு