தமிழ் விருப்பு யின் அர்த்தம்

விருப்பு

பெயர்ச்சொல்