தமிழ் விருவிரு யின் அர்த்தம்

விருவிரு

வினைச்சொல்விருவிருக்க, விருவிருத்து