தமிழ் விரைவுபடுத்து யின் அர்த்தம்

விரைவுபடுத்து

வினைச்சொல்-படுத்த, -படுத்தி

  • 1

    (ஒரு செயல்பாடு, நிகழ்வு போன்றவற்றின்) வேகத்தை மேலும் கூட்டுதல்; அதிகரித்தல்.

    ‘தற்போது சாலை விரிவாக்கும் பணிகளை விரைவுபடுத்துவது அவசியம் என்று நான் கருதுகிறேன்’