தமிழ் விறாந்தை யின் அர்த்தம்

விறாந்தை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பிடி ஆணை.

தமிழ் விறாந்தை யின் அர்த்தம்

விறாந்தை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு வராந்தா; தாழ்வாரம்.