விறாந்தை -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : விறாந்தை1விறாந்தை2

விறாந்தை1

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பிடி ஆணை.

விறாந்தை -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : விறாந்தை1விறாந்தை2

விறாந்தை2

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு வராந்தா; தாழ்வாரம்.