தமிழ் விலக்குத்தீர் யின் அர்த்தம்

விலக்குத்தீர்

வினைச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு