தமிழ் விலாவாரியாக யின் அர்த்தம்

விலாவாரியாக

வினையடை

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு (ஒரு சிறிய தகவலைக்கூட விடாமல்) விரிவாக; விளக்கமாக.

    ‘நடந்ததை விலாவாரியாகச் சொல்ல நேரம் இல்லை’