தமிழ் விழுமிய யின் அர்த்தம்

விழுமிய

பெயரடை

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு சிறந்த; உயர்வான.

    ‘விழுமிய கருத்துகள்’