தமிழ் விவரம் தெரிந்து யின் அர்த்தம்

விவரம் தெரிந்து

வினையடை

  • 1

    நினைவு தெரிந்து.

    ‘எனக்கு விவரம் தெரிந்து நான் எனது சொந்த ஊருக்குப் போனது இல்லை’