தமிழ் வெட்டை யின் அர்த்தம்

வெட்டை

பெயர்ச்சொல்

தமிழ் வெட்டை யின் அர்த்தம்

வெட்டை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு வெட்டவெளி.

    ‘வெட்டைக்குள் யாரையோ வெட்டிப் போட்டிருக்கிறார்கள்’