வெட்டை -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : வெட்டை1வெட்டை2

வெட்டை1

பெயர்ச்சொல்

வெட்டை -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : வெட்டை1வெட்டை2

வெட்டை2

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு வெட்டவெளி.

    ‘வெட்டைக்குள் யாரையோ வெட்டிப் போட்டிருக்கிறார்கள்’