தமிழ் வெண்கலத் தொண்டை யின் அர்த்தம்

வெண்கலத் தொண்டை

பெயர்ச்சொல்