தமிழ் வெருட்டு யின் அர்த்தம்

வெருட்டு

வினைச்சொல்வெருட்ட, வெருட்டி

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு பயமுறுத்துதல்.