தமிழ் வெறும் வாயை மெல் யின் அர்த்தம்

வெறும் வாயை மெல்

வினைச்சொல்மெல்ல, மென்று

  • 1

    வம்பு பேசுதல்.

    ‘ஆல மரத்தடியில் உட்கார்ந்துகொண்டு, வெறும் வாயை மெல்லுவதே இவர்களுக்கு வேலையாகப் போய்விட்டது’
    ‘இந்த ரகசியம் மட்டும் வெறும் வாயை மெல்லுகிற ஆசாமிகளுக்குத் தெரிந்தால் அவ்வளவுதான். ஊரையே இரண்டுபடுத்திவிடுவார்கள்’