தமிழ் வெள்ளம்போடு யின் அர்த்தம்

வெள்ளம்போடு

வினைச்சொல்-போட, -போட்டு

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (ஓர் இடத்தில்) வெள்ளத்தால் நீர் தேங்கி நிற்றல்.

    ‘இந்த முறை பெய்த மழையினால் கோயிலைச் சுற்றி வெள்ளம் போட்டுவிட்டது’