தமிழ் வெளிக்குப்போ யின் அர்த்தம்

வெளிக்குப்போ

வினைச்சொல்-போக, -போய்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு மலம் கழித்தல்.

    ‘குழந்தை வெளிக்குப்போயிருக்கிறது’