தமிழ் வெளிர் யின் அர்த்தம்

வெளிர்

பெயரடை

  • 1

    (நிறத்தில்) அடர்த்தி குறைந்த.

    ‘வெளிர் மஞ்சள்’
    ‘வெளிர் நீலம்’