தமிழ் வெளி உலகு யின் அர்த்தம்

வெளி உலகு

பெயர்ச்சொல்