தமிழ் வெளுத்துவாங்கு யின் அர்த்தம்

வெளுத்துவாங்கு

வினைச்சொல்-வாங்க, -வாங்கி