தமிழ் வெளுத்துவாங்கு யின் அர்த்தம்

வெளுத்துவாங்கு

வினைச்சொல்