வேங்கை -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : வேங்கை1வேங்கை2

வேங்கை1

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    புலி.

வேங்கை -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : வேங்கை1வேங்கை2

வேங்கை2

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மஞ்சள் நிறப் பூக்களையும் (மர வேலைக்குப் பயன்படும்) சிவந்த, பருத்த தண்டையும் பெரிய இலைகளையும் உடைய ஒரு வகை உயரமான மரம்.