தமிழ் வேட்டுவன் யின் அர்த்தம்

வேட்டுவன்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு