தமிழ் வேதுபிடி யின் அர்த்தம்

வேதுபிடி

வினைச்சொல்-பிடிக்க, -பிடித்து

  • 1

    ஆவிபிடித்தல்.

    ‘ஜலதோஷத்திற்கு வேதுபிடிக்கலாம்’