தமிழ் வேனல் யின் அர்த்தம்

வேனல்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு