தமிழ் வேர்முண்டு யின் அர்த்தம்

வேர்முண்டு

பெயர்ச்சொல்

உயிரியல்