தமிழ் வேர்ச்சொல் யின் அர்த்தம்

வேர்ச்சொல்

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    அடிச்சொல்.

    ‘‘கல்’ என்னும் வினைச்சொல்தான் ‘கல்வி’ என்ற சொல்லின் வேர்ச்சொல்லாகும்’
    ‘வேர்ச்சொல் அகராதி’