வேல் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : வேல்1வேல்2

வேல்1

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மேல்பகுதியில் இலை வடிவக் கூரிய உலோக முனையைக் கொண்ட (முற்காலத்தில் போர் வீரர்கள் பயன்படுத்திய) ஆயுதம்.

வேல் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : வேல்1வேல்2

வேல்2

பெயர்ச்சொல்