தமிழ் வேல்கம்பு யின் அர்த்தம்

வேல்கம்பு

பெயர்ச்சொல்