தமிழ் வேலையைக் காட்டு யின் அர்த்தம்

வேலையைக் காட்டு

வினைச்சொல்-காட்ட, -காட்டி

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு (பெரும்பாலும் ஏமாற்றும் நோக்கத்தில்) விஷமத்தனமான காரியம் செய்தல்.

    ‘பெரியவரிடம் மட்டும் அல்ல, இந்தத் தெருவில் வேறு சிலரிடமும் அவன் வேலையைக் காட்டியிருக்கிறான்’
    ‘என்னிடமே உன் வேலையைக் காட்டுகிறாயா?’
    ‘அவனுக்கு யாரிடம் வேலையைக் காட்டலாம் என்பது நன்றாகத் தெரியும்’