தமிழ் வைப்பாட்டி யின் அர்த்தம்

வைப்பாட்டி

பெயர்ச்சொல்

தகுதியற்ற வழக்கு
  • 1

    தகுதியற்ற வழக்கு ஆசைநாயகி.