தமிழ் வைப்பு யின் அர்த்தம்

வைப்பு

பெயர்ச்சொல்

தகுதியற்ற வழக்கு