தமிழ் ஸ்தூபம் யின் அர்த்தம்

ஸ்தூபம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு