தமிழ் ஸ்வீகரி யின் அர்த்தம்

ஸ்வீகரி

வினைச்சொல்ஸ்வீகரிக்க, ஸ்வீகரித்து