தமிழ் ஸ்வாதீனம் யின் அர்த்தம்

ஸ்வாதீனம்

பெயர்ச்சொல்