தமிழ் -ஈயம் யின் அர்த்தம்

-ஈயம்

இடைச்சொல்

  • 1

    காண்க: -இயம்