தமிழ் -கண் யின் அர்த்தம்

-கண்

இடைச்சொல்

இலக்கணம்
உயர் வழக்கு
  • 1

    இலக்கணம்
    உயர் வழக்கு ஏழாம் வேற்றுமை உருபாகப் பயன்படும் இடைச்சொல்.

    ‘உலகின்கண் வாழும் மக்கள்’